เกี่ยวกับสำนักงาน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่


 

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 กลุ่มยุทธศาสตร์และ
เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

กลุ่มส่งเสริมศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๓ สุราษฎร์ธานี

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) บริหารงานทั่วไป 1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์งานทางวิชาการ เพื่อ พัฒนางานด้านวัฒนธรรมของจังหวัด  1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์งานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา  1) ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานตามหมายรับสั่งจากสํานักพระราชวังในพื้นที่จังหวัด 1) งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี
2) บริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร  2) จัดทําและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ งานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ในเขตงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในชุมชน  2) จัดหา จัดเตรียม ดูแล และบํารุงรักษาเครื่องเกียรติยศประกอบศพ และสิ่งของเครื่องใช้พระราชทานที่เกี่ยวข้อง (1) ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ งานบุคคล และงานการเงิน                                    
(2) ปฏิบัติงานพัสดุงานการประชุม และงานบริหารทั่วไปของกลุ่มฯ
3) งานการเงินและบัญชี  3) จัดทําแผนงาน /โครงการ เพื่อขอรับ งบประมาณสนับสนุน หรือสนับสนุนการ ดําเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  3) ส่งเสริม สนับสนุน ธํารงรักษาสืบทอดการดําเนินการ เกี่ยวกับงานพระราชพิธี งานพระราชกุศล งานรัฐพิธีและ งานศาสนพิธีในเขตพื้นที่จังหวัด  3) ให้คําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน แก่หน่วยงานและบุคคลทั่วไป (3) ประสานการจัดทําแผนงานและงบประมาณของกลุ่มงานและการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานประจําปี
4) งานพัสดุและอาคารสถานที่  4) บริหารงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายและยุทธศาสตร์  4) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เพื่อดําเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรมของทุกศาสนาและงานศาสนิกสัมพันธ์  4) จัดเก็บข้อมูลและรายงานสถิติการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานระดับจังหวัด (4) จัดหาสิ่งของเครื่องใช้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
5) ดําเนินการควบคุมภายใน  5) จัดทําแผนการตรวจ ติดตามและประเมินผล การดําเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ของจังหวัด  5) รณรงค์ส่งเสริม พัฒนาและสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม  5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย (5) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
6) ดําเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร  6) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล ตามแผนงาน/โครงการ  6) ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติให้กับผู้มีผลงานดีเด่นด้าน ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม    (6) ปฏิบัติงานอื่นที่ไม่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
7) จัดสวัสดิการและนันทนาการ  7) สนับสนุนการตรวจราชการในพื้นที่  7) สร้างและพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายทางศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ ธํารงรักษา อนุรักษ์สืบสาน ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่น                                                                      
 2) งานสนับสนุนพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน)
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

8) รับเรื่องด้านกฎหมาย และวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์  8) จัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ของจังหวัด  8) ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการดําเนินงาน ด้าน ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม    (1) อํานวยการ ประสานงาน และปฏิบัติงานตามภารกิจเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานตามหลักเกณฑ์สํานักพระราชวังในเขตความรับผิดชอบของกลุ่ม
9) ดําเนินการพัฒนาระบบบริหารองค์กร  9) บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลางทาง วัฒนธรรมระดับจังหวัด  9) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดําเนินการด้าน ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมทุกระดับในเขตพื้นที่    (2) ประสานการปฏิบัติงานกับกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องในพื้นที
10) ดําเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการพ.ศ. 2540 และที่แก้ไข เพิ่มเติม  10) จัดทําผลสํารวจความคิดเห็น (Poll) และ เฝ้าระวังรายงานสถานการณ์ทางสังคมในพื้นที่  10) ดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุและ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกฎหมายว่าด้วย จดแจ้งการพิมพ์ กฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นต้น    (3) จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องเกียรติยศประกอบศพ
และสิ่งของเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  (4) จัดเตรียมความพร้อมของบุคลากร ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
11) ดําเนินการจัดทําเกณฑ์ตัวชี้วัดผลการ ปฏิบัติงานรายบุคคล  11) แก้ไขและป้องกันสถานการณ์ความเบี่ยงเบน ทางวัฒนธรรมร่วมกับทุกภาคส่วน  11) ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย     (5) กํากับ และติดตามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานตามหลักเกณฑ์สํานักพระราชวัง ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
12) ประสานราชการทั่วไปและปฏิบัติงาน ที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกลุ่มใดกลุ่ม หนึ่งโดยเฉพาะ  12) พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระดับ จังหวัด  12) ส่งเสริม สนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้าน วัฒนธรรม    (6) ให้คําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน แก่หน่วยงานและบุคคลทั่วไป
13) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 13) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเฝ้าระวัง ทางวัฒนธรรมของจังหวัด  13) บูรณาการงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมร่วมกับ หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องในจังหวัด กลุ่มจังหวัด    (7) รวบรวมสถิติการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานรวมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับ
พระราชทานตามหมายรับสั่ง/ข้อสั่งการ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  14) สร้างและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทาง วัฒนธรรม  14) ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรมกับประเทศเป้าหมายในระดับท้องถิ่น    (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  15) ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์ และวีดิทัศน์พ.ศ. 2551  15) ส่งเสริม สนับสนุนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ ชาติพันธุ์     
  16) ดําเนินการตามนโยบายพิเศษ นโยบาย เร่งด่วน  16) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดําเนินงานของสภา วัฒนธรรมทุกระดับ     
  17) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมาย 17) ส่งเสริม สนับสนุนงานจดหมายเหตุในระดับท้องถิ่น     
    18) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย    
         

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชั่วคราว)
โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ ๑๒๐/๒๓๐ หมู่ ๑ ถ.วัดโพธิ์-ในลึก
ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ. จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๔   โทรสาร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๕
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม