เกี่ยวกับสำนักงาน
บุคลากร


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี


นายธธงชัย สารอักษร 
วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					กลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

นายสมชัย สมบัติกำไร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางอุบล ศักดิ์แก้ว
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
นางสาวขวัญใจ ฮกเจริญ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
นางสุปาณี รองเมือง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางมัทนา รุ่งเนย
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางวีระนาฏ เจริญพานิช
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

นางสาวจินตนา สุวรรณภักดี
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
นางสุนันทา ณ สุวรรณ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ
นางสุดาพร วิโรจน์
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
นางธิดารัตน์ อินทรวัตร
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					นางกาญจนา พรหมทอง
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					 นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ 
(ว่าง)
นักจัดการงานทั่วไป
(ว่าง)
นักจัดการงานทั่วไป

นายชาญณรงค์ เพชรคง
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

นางสาวปุณณสา อาจทอง
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
นางเริงจิรา ศยามล
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ


นางศศิธร ไชยฤกธิ์

 
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาการ


นายปิยพงษ์ ด้วงสง

 
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ


นางสาวพรจิตร สุดใจ

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ


นางวาทินี นวลฤกษ์

พนักงานบริการ
นายภานุวัตร์ แซ่เจีย

พนักงานขับรถ
 
(ว่าง)
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ


นางศิริพร มูสิกะ

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ


นางสาวอรอุษา เพ็งสกุล

 
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ


นายวิศรุต สัจจะบุตร

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ(ว่าง)

 
นักวิชาการวัฒนธรรม

(ว่าง)

 
นักวิชาการวัฒนธรรม

 
นางสาวโบว์  โสภาสุข
 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(ว่าง)

 
นักวิชาการวัฒนธรรม

(ว่าง)

 
นักวิชาการวัฒนธรรม

กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมประจำสำนักงานวัฒนธรรมประจำอำเภอ

นางสุดใจ ภูมิไชยา

 
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

อำเภอไชยา

นางญาณิสา กามูณี

 
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

อำเภอเกาะสมุย

นายศักดิ์ มูรติมาศ

 
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

อำเภอบ้านตาขุน

นายวิวัฒน์ นาครอด

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

อำเภอบ้านนาสาร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี

นายธนพล คงดี นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ


นายปกรณ์ ศิริรัตน์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ


นายศตวรรษ ทิมบำรุง นักวิชาการวัฒนธรรม


นายจักรกฤษณ์ แขกฮู้ นักวิชาการวัฒนธรรม


นายธนวุฒิ จิณะเสน

นักวิชการวัฒนธรรม

นายศิรวิทย์ ยี่สุ่น นักวิชาการวัฒนธรรม


นายภาคิน คุ้มสุวรรณ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี


นายตะวัน วงศ์พลธรา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี


นายธนิตย์ศักดิ์ นิลพันธุ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี


นายวิสุทธิพงค์ พงศ์ศรีเจริญ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี


นายอรรถวิทย์ ทองหมัน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี


นายพงศ์ศักดิ์ ชูปาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี


ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ ธัญญา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี


นายวชิรวิทย์ พรหมอินทร์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี


นายอมรชัย ไกรนรา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี


นายวรกร ชัยดำ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี

อาสาสมัครวัฒนธรรม


นางสาวเบญจวรรณ พรหมทองนาค


อาสาสมัครวัฒนธรรม


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชั่วคราว)
โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ ๑๒๐/๒๓๐ หมู่ ๑ ถ.วัดโพธิ์-ในลึก
ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ. จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๔   โทรสาร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๕
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม