เกี่ยวกับสำนักงาน
ประวัติสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 6 มิ.ย. 2556
 

ประวัติสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์

กระทรวงวัฒนธรรมจึงมีคำสั่งที่  ๕๙/๒๕๔๕  ลงวันที่ ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด   โดยมีข้าราชการที่ถูกตัดโอนมาสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์  จำนวน  ๓๐  ราย    โดยมี  นายวัชรนนท์  มั่นใจ  เป็นหัวหน้าสำนักงาน และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการกอง และมีสถานที่ทำการ  ณ   ห้องปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นบนของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ได้มีคำสั่งที่ ๑/๒๕๔๕  ลงวันที่ ๓ ธันวาคม  ๒๕๔๕

แบ่งส่วนราชการ  เป็น  ๑  ฝ่าย ๒ กลุ่ม  ดังนี้

๑.     ฝ่ายบริหารทั่วไป

๒.     กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

๓.     กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ต่อมา  กระทรวงวัฒนธรรม มีคำสั่งที่ ๗๑/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๔๖  เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดใหม่   โดยมีข้าราชการจำนวน  ๓๐  ราย  และได้กำหนดชื่อตำแหน่ง เป็น  นักวิชาการวัฒนธรรม

วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๔๖   ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ ชั้นล่างของอาคารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์  จำนวน ๒  ห้อง

ห้องที่ ๑  อยู่ด้านปีกขวาของอาคาร ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติงานของหัวหน้าสำนักงานวัฒนธรรม  และ ฝ่ายอำนวยการ และกลุ่มส่งเสริมศาสนา

ห้องที่ ๒ อยู่ด้านปีกซ้ายของอาคาร ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติงานของประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์   กล่มส่งเสริมวัฒนธรรม  และกลุ่มส่งเสริมศิลปะและศิลปะร่วมสมัย

ปัจจุบัน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์  มีข้าราชการทั้งสิ้น จำนวน  ๒๕  ราย ปฏิบัติราชการ เพศชาย  จำนวน   ๙  ราย    เพศหญิง  จำนวน    ๑๖  ราย พนักงานจ้างเหมาบริการ มี ๖ คน

 รายชื่อผู้ริหารวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์

๑. นายวัชรนนท์  มั่นใจ ตำแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  ถึง ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

๒. นายไพโรจน์  เพชรสังหาร ตำแหน่ง  วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๑๔  ธันวาคน ถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๓. นายอุทัย  พลพวก    ตำแหน่ง  วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  ถึง ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

๔. นางกรกมล เพชรล้อมทอง ตำแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 
๕. นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์ ตำแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน

พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการและอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕   ตามมาตรา  ๑๒๐  กำหนดให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้  สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของกระทรวงศึกษาธิการ  เฉพาะส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เฉพาะที่เกี่ยวกับฝ่ายส่งเสริมการศาสนา และวัฒนธรรม  และสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ไปเป็นของกระทรวงวัฒนธรรม นั้น

 

 ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


796 หมู่ที่ 20 ถนนเลี่ยงเมือง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 044-511963 โทรสาร.044-511964
อีเมลล์ : surin@m-culture.go.th

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม