เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับสำนักงาน

วันที่ 20 ม.ค. 2559
 

 

 
กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

         จากสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และผลของปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศรวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่ผ่านมา ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพโดยเฉพาะนโยบายและมาตรการทางด้านวัฒนธรรม ทำให้ปัจจุบันยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมมุ่งเน้นการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สังคมมากกว่าการปราบปรามพฤติกรรมหรือความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรโลกจึงมีผลทำให้ภารกิจความรับผิดชอบของงานด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเป็นงานในเชิงการวางแผนและกำหนดแนวนโยบายเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับสังคมโดยส่วนรวมเป็นสำคัญ ซึ่ง กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ถือเป็นหน่วยงานสำคัญที่เป็นกลไกในการดำเนินงานเชิงรุก ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดการรองรับการดำเนินงานระดับนโยบายตลอดจนสามารถกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ปัญหาสังคมในมิติวัฒนธรรมที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ

การดำเนินงานกระทรวง


ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๔๕ - ๔๘
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม