เกี่ยวกับสำนักงาน
ยุทธศาสตร์

วันที่ 1 ม.ค. 2562
 
บทบาทหน้าที่ของกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
 
๑.ศึกษา วิเคราะห์และวิจัย เกี่ยวกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมเพื่อให้ทราบสภาวะหรือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมและพยากรณ์แนวโน้มของการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมเผยแพร่หรือแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนได้ทราบ รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น
 
๒.เสนอแนะเชิงนโยบาย รวมถึงกำหนดและเสนอแนวทางเพื่อการสร้างและพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางวัฒนธรรม
 
๓.ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและให้ข้อมูลมาตรฐานทางวัฒนธรรมแก่หน่วยงาน องค์กรเครือข่าย และบุคลากรภาครัฐและภาคประชาชนทั่วไป
 
๔.ประสานงาน ตรวจสอบ และวิเคราะห์เพื่อเฝ้าระวังให้เกิดความเหมาะสมของสื่อทุกประเภท
 
๕.เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน โดยส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันดำเนินงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมให้เกิดเครือข่ายและความเข้มแข็งทั้งระบบ
 
๖.การขับเคลื่อนงานพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อวัฒนธรรมและสังคมไทย

การดำเนินงานกระทรวง


ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๔๕ - ๔๘
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม