เกี่ยวกับสำนักงาน
โครงสร้างหน่วยงาน

วันที่ 15 ธ.ค. 2563
 

การแบ่งโครงสร้างกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
-----------------------------------------------

นางสาวจริญญา จักรกาย ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

๑. กลุ่มเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ภารกิจ
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สถานการณ์ สภาพแวดล้อม เพื่อให้ทราบสภาวะหรือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม
- กำหนดและพัฒนาเกณฑ์ / แนวทาง/ มาตรฐานรวมถึงตัวชี้วัดทางวัฒนธรรม เพื่อการเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม อันประกอบด้วยองค์กรภาครัฐ องค์กร
เอกชน สมาคม มูลนิธิ อาสาสมัคร ประชาชน เยาวชน สื่อมวลชน และทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันดำเนินงานการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็งทั้งระบบ
- จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมถึงกำหนดและเสนอแนวทางการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการเบี่ยงเบน
ทางวัฒนธรรม ตลอดจนพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางวัฒนธรรม
- เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมถึง การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 
ข้าราชการ  
๑. นายภาณุวัฒน์ ทองอ่อน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ
๒. นางสาวอารี พรธวัลวงศา นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
๓. นายอภิศักดิ์ ซิมกระโทก นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
๔. นายปราโมทย์ บุตรศรี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
๕. นายฐาณุพงศ์ จันวิวัธน์เวช นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
   
   
จ้างเหมาบริการ  
๑. นายก้องภพ หน่อใหม่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


   


๒. กลุ่มพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ภารกิจ
- กำหนดแนวทางการสื่อสาร พัฒนา ประชาสัมพันธ์และให้องค์ความรู้ด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน
- ศึกษา กำหนดและพัฒนาระบบการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อทุกประเภท
- เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ
- ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ทุกคณะ
- ตรวจสอบและวิเคราะห์สื่อทุกประเภทเพื่อประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการจัดระดับความ
เหมาะสมของสื่อ (Rating)
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมและสังคมไทย
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

ข้าราชการ  
๑. นางสาววรุณี วิเศษหมอ                    นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ
๒. นายไชยรัตน์  บัวเผื่อน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
๓. นายนิธิราช  จิตร์ภิรมย์ศรี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
๔.  นางสาวสาคร พิพวนนอก นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
๕.  นางสาวปาริฉัตร วาละมุน นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
๖.  - ว่าง -  
   
จ้างเหมาบริการ  
-ว่าง-
   
   


๓. ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภารกิจ

- ประสานงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการแต่ละโครงการ
- ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ
- ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ
- ปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคลากร
- ปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ

ข้าราชการ                                                
                                                                     
๑. นายกิตติพันธุ์ กำกระโทก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ               
 
 
พนักงานราชการ
 
๑. นายเรืองศักดิ์  อุ่นรั้ว
นักวิชาการวัฒนธรรม
๒. นางสาวเบญจา  ภูสกุลวัฒน์
นักจัดการงานทั่วไป
 
 
 จ้างเหมาบริการ
 
๑. นางสาวสรัลรัตน์ บัวพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒. นางสาวธิดา เมืองแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๓. นายเทพศิรินทร์ จินดาดิศัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕
 
 
 
 

 

 
 

การดำเนินงานกระทรวง


ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๔๕ - ๔๘
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม