ข่าวสาร >> ข่าว/บทความน่าสนใจ
ผู้เข้าชมโบราณสถาน แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม มีโทษทางอาญา

วันที่ 27 มิ.ย. 2559
 
ผู้เข้าชมโบราณสถาน แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม มีโทษทางอาญา
 
          "โบราณสถาน” ตามความหมายโดยทั่วไป หมายถึงอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นในอดีต ที่มีความเก่าแก่ มีประวัติความเป็นมาที่เป็นประโยชน์ ทางด้าน ศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี และยังมี ความหมายรวมถึงสถานที่หรือเนินดินที่มีความสำคัญทาง ประวัติศาสตร์ หรือมีร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ปรากฏอยู่ เช่นสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ โดยในประเทศไทย มีโบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียนแล้วประมาณ 2,087 แห่งและที่ยังไม่ได้ประกาศขึ้นทะเบียนอีกประมาณ 5,678 แห่งทั่วประเทศ

          จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีแหล่งโบราณสถานจำนวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมา ความเชื่อ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเจริญของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง รวมไปถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยโดยเฉพาะเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมนุษย์ ความเป็นอยู่ เทคโนโลยี ศาสนา ความเชื่อ การปกครอง การเดินทาง ตลอดจนการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ฯลฯ ทำให้เราได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการดิ้นรนขวนขวายและการปรับตัวเพื่อการอยู่รอด จึงเป็นที่ยอมรับกันว่าโบราณสถานนั้น เปรียบได้กับภาชนะที่บรรจุความรู้นานาประการอยู่มากมายนับไม่ถ้วน ซึ่งคนในยุคปัจจุบันสามารถลอกเลียนหรือประยุกต์เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไม่สิ้นสุด ด้วยเหตุนี้โบราณสถานจึงถูกจัดไว้เป็น "มรดกทางวัฒนธรรม” ของแต่ละชาติ
 
          ดังนั้น โบราณสถาน ในสถานที่สำคัญต่างๆ ของประเทศ จึงเป็นทั้งแหล่งศึกษาหาความรู้ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การเข้าชมโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วของนักท่องเที่ยว หรือนักเรียน นักศึกษา จึงต้องมีจิตสำนึกและมีความตระหนักในเชิงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานและควรปฏิบัติตนตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และป้ายประกาศข้อควรปฏิบัติในการเข้าชมโบราณสถาน ในสถานที่ต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ของนักท่องเที่ยว นักเรียนหรือนักศึกษาในการเข้าชมโบราณสถานเป็นไปตาม พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ มาตรา 13 ซึ่งบัญญัติว่า "เพื่อประโยชน์ ในการรักษาสภาพ ความปลอดภัย ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโบราณสถานที่ได้ ขึ้นทะเบียนแล้ว ให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดให้ผู้เข้าชมปฏิบัติในระหว่างเข้าชมได้ และจะกำหนดให้ผู้เข้าชมเสียค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่นด้วยก็ได้” ประกอบกับ กฎกระทรวงฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐4 ข้อ 2 ผู้เข้าชมโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ (๑) ไม่เคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆ ภายในโบราณสถาน (๒) ไม่ขีด เขียน หรือทำให้ปรากฏด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อความ ภาพ หรือรูปรอยใดๆ ลงบนโบราณสถาน (๓) ไม่นำอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุเชื้อเพลิง หรือสารเคมีอันจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าไปในโบราณสถาน (๔) ไม่ปีนป่ายโบราณสถานหรือกระทำการใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความชำรุดเสียหาย หรือก่อให้เกิดความสกปรกและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแก่โบราณสถาน (๕) ไม่เทหรือถ่ายทิ้งขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลลง ณ ที่ใดๆ ภายในโบราณสถานนอกจากที่ซึ่งจัดไว้ (๖) ไม่กระทำการใดๆ ภายในเขตโบราณสถานอันเป็นที่น่ารังเกียจหรือเป็นที่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี หรือลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาและวัฒนธรรม หรือก่อความรำคาญแก่ผู้เข้าชมอื่นๆ การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยว นักเรียน หรือนักศึกษาในการเข้าชมโบราณสถาน ยกตัวอย่างเช่น การแต่งกายไม่เรียบร้อยไม่รู้กาละเทศะ การขีดเขียนสลักข้อความลงบนผนังของโบราณสถาน การปีนป่ายโบราณสถานโพสท่าถ่ายรูปด้วยท่าทางที่ไม่เหมาะสม และไม่ให้ความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือการกอดจูบกับคนรักในเขตโบราณสถาน เหล่านี้ล้วนเป็นการแสดงพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสมภายในเขตโบราณสถานทั้งสิ้น อันถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความใน มาตรา 13 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ ต้องรับโทษทางอาญาคือ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ มาตรา 34 ดังนั้นเราจึงควรร่วมมือกันส่งเสริมการให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา และคุณค่าของโบราณสถานแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป โดยสร้างความเข้าใจและสร้าง
จิตสำนึกที่ดี ในการเป็นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกัน เพื่อการอนุรักษ์และลดการกระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลงได้
 
 
 
ประชาสัมพันธ์


ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มีนาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๔๕ - ๔๘
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม