ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot)

วันที่ 4 ส.ค. 2560

                            รายระเอียดการประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot)
๑. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 
นักเรี ยน นักศึกษา และประชาชนทั่ วไป (อายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป)  โดยขอสงวนสิทธิไม่ให้บุคลากรของกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมการประกวด 
๒. รางวัลการประกวดคัดเลือกจากคะแนนสูงสุด โดยมีคณะกรรมการตัดสินการประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot) เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม ๔ ประการ เป็นผู้ ตัดสินโดยแบ่งออกเป็น ๖ รางวัล
พร้อมเกียรติบัตร ดังนี้ 
     ๑) รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล  รางวัลละ ๗๐,๐๐๐ บาท 
     ๒) รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน ๒ รางวัล  รางวัลละ ๑๕,๐๐ บาท
     ๓) รางวัลชมเชย จำนวน ๓ รางวัล รางวัลละ  ๕,๐๐๐ บาท 
๓. ระยะเวลาในการประกวด 
      - ส่งผลงานระหว่างวันที่ ๔ สิงหาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
      - ตัดสินการประกวด วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐
      - ประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัล วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
๔. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการประกวด 
      ๔.๑ ผู้เข้าประกวดต้องออกแบบตัวการ์ตูน (Mascot) ๑ ชุดจำนวนทั้งหมด ๔ ตัว ตามคุณธรรมทั้ ง ๔ ประการ ได้แก่ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ” สามารถเป็นได้ทั้งคน สิ่งมีชีวิตหรือสิ่งของใดก็ ได้แต่ต้องมีความสวยงาม มีความเป็นไทยร่วมสมัย และสามารถน าไปใช้ได้อย่างหลากหลาย 
      ๔.๒ ตัวการ์ตูน (Mascot) แต่ละตัวต้องมีองค์ประกอบเป็นท่าโพสต์ ๓ ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง  และมีภาพเทียบขนาดของตัวการ์ตูน โดยต้องมีโลโก้ของกระทรวงวัฒนธรรม            
เป็นส่วนหนึ่งของตัวการ์ตูนหรืออุปกรณ์ประกอบอย่างน้อย ๑ จุด ของกลุ่มตัวการ์ตูน 
      ๔.๓ ผู้เข้าประกวด ๑ คนหรือเป็นทีมไม่เกิน ๔ คน สามารถส่งผลงานเข้ าประกวดได้จำนวน ๑ ชุดผลงานเท่านั้น
หัวข้อ
Download
หลักเกณฑ์
ใบสมัคร
รายละเอียดโครงการ
โปสเตอร์

การดำเนินงานกระทรวง


ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๔๕ - ๔๘
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม