ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันที่ 24 ธ.ค. 2563

กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธธงชัย สารอักษร ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม มอบหมายให้นายพิรัชย์เทพ คงขาว ผู้อำนวยกลุ่มเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม พร้อมด้วย นายก้องภพ หน่อใหม่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๖ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุม สรุปรายละเอียดได้ดังนี้
๑. สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๑ ราย
๒. ร่างกรอบหลักเกณฑ์การสรรหา พิจารณา คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๔ และแบบเสนอประวัติและผลงาน
๓. แผนการดำเนินงานการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ สาขากิจกรรม ได้แก่
๓.๑ สาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน
๓.๒ สาขาการศึกษาและวิชาการ
๓.๓ สาขากีฬาและนันทนาการ
๓.๔ สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
๓.๕ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๖ สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน
๓.๗ สาขาศิลปวัฒนธรรม
๓.๘ สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม
๓.๙ สาขานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
๓.๑๐ สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม
๓.๑๑ สาขาอาชีพ
pic
pic
pic
pic
pic
pic

การดำเนินงานกระทรวง


ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๔๕ - ๔๘
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม