ข่าวสาร >> ข่าว/บทความน่าสนใจ
ข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในวัฒนธรรมไทย

วันที่ 6 ก.พ. 2557
 

 

ข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในวัฒนธรรมไทย : THE DO’S AND DON’TS ACCORDING TO THAI CULTURE

 

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันทำให้การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชากรโลก เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โอกาสติดต่อกับกลุ่มคนที่อยู่ในความเชื่อ หรือวัฒนธรรมที่แตกต่างจากตนเกิดขึ้นได้ง่ายจนแทบไม่ทันรู้ตัว(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)


เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันทำให้การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชากรโลก เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โอกาสติดต่อกับกลุ่มคนที่อยู่ในความเชื่อ หรือวัฒนธรรมที่แตกต่างจากตนเกิดขึ้นได้ง่ายจนแทบไม่ทันรู้ตัว ดังนั้นหากคนมีความรู้ ในวัฒนธรรมที่แตกต่างก็จะนำไปสู่ความเข้าใจกันมากขึ้นและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ กระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดทำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเพื่อประโยชน์แก่ผู้สนใจ

ศาสนา

๑. เมื่อไปวัดในพุทธศาสนาควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย อนุญาตให้สวมรองเท้าเดินรอบอุโบสถ/โบสถ์ แต่ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าอุโบสถ/โบสถ์ และบริเวณที่มีป้ายบอกแสดงไว้
๒. ในกรณีของศาสนาอื่น ให้ปฏิบัติตามประเพณีปฏิบัติของศาสนานั้น ๆ  
๓. มีกฎข้อห้ามของสงฆ์มิให้สัมผัสกับสตรี ดังนั้น สตรีไม่ควรอยู่แนบชิดพระสงฆ์หรือมีการสัมผัสใด ๆ  หากต้องรับสิ่งของใดจากพระสงฆ์ ควรรอให้พระสงฆ์วางของสิ่งนั้นก่อนแล้วจึงหยิบของสิ่งนั้น และเมื่อต้องการถวายสิ่งของแด่พระสงฆ์ ให้วางลงบนผ้าที่พระสงฆ์วางแผ่ไว้ให้
๔. การปีนป่าย นั่ง หรือพิงพระพุทธรูปไม่ว่าจะองค์ใหญ่หรือเล็ก ชำรุดหรือไม่ องค์จริงหรือองค์จำลอง ถือว่าเป็นการกระทำที่แสดงถึงความไม่เคารพวัตถุทางศาสนา หากต้องการถ่ายรูปกับพระพุทธรูปใด ๆ ควรอยู่ในกริยาที่สงบและให้ความเคารพต่อพระพุทธรูป
๕. การวางพระพุทธรูปควรวางไว้ในที่เหมาะสม โดยปกติชาวไทยนิยมตั้งพระพุทธรูปไว้บนที่สูง การตั้งหรือวางพระพุทธรูปไว้กับพื้นห้อง เชิงบันได ใต้โต๊ะ ใต้เตียง ใต้เก้าอี้ ในห้องน้ำ หรือพื้นสนามเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะถือว่าเป็นการไม่ให้ความเคารพ
๖. การจำหน่ายพระพุทธรูปมีเจตนาเพื่อให้บุคคลนำไปสักการบูชา มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เพราะพระพุทธรูปถือเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้การใช้พระพุทธรูปเป็นเครื่องหมายการค้า เช่น ขนม เครื่องดื่ม เครื่องดองของเมา เครื่องเล่น หรือมีภาพพระพุทธรูปไปประทับ ปรากฎอยู่กับวัตถุที่เป็นของใช้สอยทั่วไปในชีวิตประจำวันของบุคคลเช่น รองเท้า ถุงเท้า ชุดว่ายน้ำ ชุดชั้นใน เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ
๗. พระพุทธรูปเป็นสิ่งเคารพสูงสุดอย่างหนึ่ง จัดสร้างเพื่อสักการบูชา ประเทศไทยจึงมีกฎหมายหลายฉบับที่ให้ความคุ้มครองพระพุทธรูป เช่นการนำพระพุทธรูปออกนอกประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย หากฝ่าฝืนระวางโทษตามกฎหมายกำหนด
๘. การกระทำการใด ๆ แก่สิ่งที่เคารพ นับถือ หรือสถานที่อันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด อันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๖ ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ – ๗ ปี
๙. การก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในที่ประชุมศาสนิกชนเวลาประชุมกัน นมัสการ หรือกระทำพิธีกรรมตามศาสนาใด ๆ โดยชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๗ ระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี
๑๐. การแต่งกายและแสดงตนเป็นนักบวชในศาสนาต่าง ๆ โดยมิชอบเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๘ ระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี

พระมหากษัตริย์

๑. สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะ การละเมิดใด ๆ ไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลังถือเป็นความผิดตามรัฐธรรมนูญ
๒. การแสดงความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติ
๓. การยืนถวายความเคารพระหว่างเพลงบรรเลงสรรเสริญพระบารมีเป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติ
๔. เมื่อเข้าไปในเขตพระราชฐานควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้สวมเสื้อไม่มีแขน กางเกงขาสั้น หรือรองเท้าแตะ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม

๑. ชาวไทยทักทายกันและกันโดยการไหว้
๒. ชาวไทยถือว่าศีรษะเป็นของสูงจึงไม่ควรแตะต้องศีรษะของผู้ใด หากบังเอิญพลาดไปแตะศีรษะของผู้ใด ควรกล่าวคำขอโทษโดยเร็ว
๓. ชาวไทยถือว่าเท้าเป็นของต่ำจึงไม่ควรยกเท้าพาดบนโต๊ะ เก้าอี้ หรือใช้เท้าชี้คนหรือสิ่งของใดๆ  
๔. การแสดงความรู้สึกทางเพศอย่างเปิดเผยในที่สาธารณะ ถือเป็นสิ่งที่จะไม่ได้รับการยอมรับในวัฒนธรรมไทย
๕. การแสดงธงชาติไทยไว้ที่สิ่งบรรจุ หีบห่อ หรือสินค้าใด ๆ ที่มิได้มีลักษณะเป็นการเหยียดหยามให้ทำได้โดยสมควรเฉพาะ  ๑) เป็นการกระทำโดยหน่วยงานของรัฐ  ๒) เป็นการกระทำทางการพาณิชย์โดยได้รับความเห็นชอบจากราชการอย่างถูกต้องแล้วตามกฎหมายเรื่องธงชาติ
๖. การละเล่นในเทศกาลสงกรานต์หรือเทศกาลประเพณีต่าง ๆ ของไทยควรกระทำเพื่อสืบทอดธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงามและแสดงออกถึงความปรารถนาดีและเจตนาบริสุทธิ์ เช่นควรใช้น้ำสะอาด และภาชนะบรรจุที่เหมาะสมในประเพณีสงกรานต์ และไม่ควรเล่นน้ำสงกรานต์กับผู้ที่แสดงให้เห็นว่าไม่มีความประสงค์จะเล่น เป็นต้น


THE DO’S AND DON’TS ACCORDING TO THAI CULTURE

The present-day advanced technology makes it possible for rapid communication among the world’s peoples. The opportunities to get in touch with groups of people belonging to different beliefs or cultures other than ours occur so easily that we are hardly aware of them. Therefore, if people are knowledgeable about different cultures, this will lead to better understanding and promote peaceful mutual existence. The Ministry of Culture has thus offered basic information concerning Thai culture for the benefit of interested persons.

RELIGION

1. When visiting Buddhist temples, dress politely. Visitors are allowed to wear shoes when walking around the ubosot/temple, but the shoes must be removed on entering the ubosot/temple, and at places where there are signs specifying the removal of shoes.
2. In the case of other religions, customs specified by such religions must be observed.
3. There is a rule forbidding Buddhist monks from touching females; therefore, women should not get too close to monks or make any kind of body contact with them. If a woman is given something by a monk, wait for him to put the object on the floor before picking it up. If she wants to present something to the monk, put it on a piece of cloth that he has spread before him.
4. Climbing, sitting on, or leaning against a Buddha image, regardless whether it is big or small, ruined or in good condition, genuine or a replica, is considered a disrespect to religious object. If one wants to have a picture taken with a Buddha image, do it in a polite manner that shows respect to the image.
5. Buddha images should be placed in suitable places. Normally, Thais place Buddha images at a high level. Placing Buddha images on the floor, near the staircase, under a table or a chair, in the bathroom, or on the lawn should not be done, for it is considered a disrespect.
6. Buddha images are sold as objects of worship, and not for any other purpose, since they are deemed to represent the Lord Buddha. Moreover, the use of Buddha images as trademarks for goods such as sweets, beverages, alcoholic drinks, toys, or the placing of Buddha images on articles used in daily life such as shoes, socks, swimwear, or underclothing is forbidden.
7. A Buddha image is one of the most venerated objects made for worshipping. Therefore, in Thailand several laws have been issued to protect Buddha images, for example, the unauthorized export of Buddha images from Thailand is a violation of the law, and legal action will be taken against the offender.
8. Any action to objects or places of veneration belonging to any religious group considered to be contemptible to that religion is a violation of the law according to Clause 206 of the Criminal Law with an imposed jail sentence of 1-7 years.
9. Causing a disturbance or riot at a religious assembly during a lawful meeting, worship, or religious ceremony is a criminal offence according to Clause 207 of the Criminal Law with an imposed jail sentence of not more than one year.
10. Illegal dressing as and assuming the guise of a clergy in any religion is a violation of the law according to Clause 208 of the Criminal Law with an imposed jail sentence of not more than one year.

THE MONARCH

1. The Monarchy is an institution of worship. Any transgression to the Monarchy either openly or secretly is a misdemeanor according to the Constitution.
2. Respect should be paid to the Monarchy.
3. One should stand to pay respect while the Royal Anthem is being played.
4. When entering the palace grounds, dress politely. Sleeveless shirts or blouses, shorts, or sandals are not allowed.

 


SOCIAL CUSTOMS

1. Thais greet one another with a ‘Wai’.
2. Thais consider the head to be venerable and thus one should not touch anybody’s head. If touching anyone’s head by accident, it is wise to apologise to him/her immediately.
3. Thais consider the feet to be lowly and thus one should not put one’s feet on the table or the chair, or point at people or things with one’s feet.
4. Expressing sexual feeling in public is unacceptable in the Thai culture.
5. Showing the image of the Thai National Flag on any package or goods without implying any sense of contempt can be done to a certain degree only 1) by government’s agencies, and 2) for commercial purpose, with the government’s approval according to the Law regarding the National Flag.
6. Any form of amusement during the Songkran Festival or other traditional. Thai festivals should be held to propagate the good traditions and express goodwill and pure intention. Clean water and proper utensils should be used in the Songkran Festival, and water should not be thrown at those who do not wish to participate in the festival.

 

 
ประชาสัมพันธ์
 

ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« กุมภาพันธ์ 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
ดูปฏิทินทั้งหมด

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๔๕ - ๔๘
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม