หน้าหลัก >> ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลเผยแพร่
การขับเคลื่อนงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (27 ต.ค. 2563)
รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในส่วนภมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (21 ม.ค. 2559)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการ และคณะอนกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมและอัตราเบี้ยประชุม ๒๕๕๘ (8 ม.ค. 2559)
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (2 พ.ย. 2558)
สรุปการเสวนา “เซ็กส์ในสื่อโฆษณา” (22ก.ย.58) (20 ต.ค. 2558)
ประกาศ!!ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวง (4 ก.ย. 2558)
โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (17 ก.ค. 2558)
การปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่อไปวัดหรือเยี่ยมชมโบราณสถาน (15 ก.ค. 2558)
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (29 เม.ย. 2558)
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.2558 (30 มี.ค. 2558)
power point สรุปภาพรวมกองทุนพัฒนาสื่อฯ (30 มี.ค. 2558)
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (8 ก.ย. 2557)
ประกาศ!! ขยายระยะเวลาในการจัดส่งรายงานผลภารกิจการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (20 ส.ค. 2557)
รายงานผลการขับเคลื่อนงานการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม ปี2557 (14 ส.ค. 2557)
ประกาศ!! ขยายเวลาการจัดส่งผลการพิจารณาคัดเลือก ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม(วธ 0208/ว.842) (31 ก.ค. 2557)
Soul Sucker เกมดูดวิญญาณ (25 มิ.ย. 2557)
เพลงเด็กเจื้อยแจ้ว (20 มิ.ย. 2557)
โครงการวรรณกรรมชั้นดี 50 เล่ม ที่เยาวชนควรอ่านก่อนโต (30 เม.ย. 2557)
รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (29 เม.ย. 2557)
พ.ร.บ.วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2498 (9 เม.ย. 2557)
1 2 ถัดไป >>

การดำเนินงานกระทรวง


ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๔๕ - ๔๘
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม