หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   ข่าว/บทความน่าสนใจ
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวกิจกรรม/ประชุม
   ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมออนไลน์รับฟังและการแสดงความเห็นข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการพัฒนาและขยายสื่อดีสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว (22 ก.พ. 2564)
การประชุมคณะทำงานสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2564 (กระทรวงวัฒนธรรม) (11 ก.พ. 2564)
ประกาศ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ (สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) (5 ก.พ. 2564)
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม สาขาการท่องเที่ยวการโรงแรม ภัตตาคารและบริการอื่นๆ ครั้งที่1/2564 (18 ม.ค. 2564)
ขอเชิญเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมร่วมส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ส่วนกลาง (จำนวน 1 คน) ในการรับประกาศเกียรติคุณวัฒนธรรมวินิต เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (6 ม.ค. 2564)
การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ครั้งที่ 1/2564 (5 ม.ค. 2564)
การคัดเลือกกิจกรรมคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต”เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ (4 ม.ค. 2564)
หารือแนวทางการตอบข้อซักถามกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกม (Software Game) และอีสปอร์ต (E-Sport) (30 ธ.ค. 2563)
การประชุมติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานในความรับผิดชอบ และรับนโยบาย (30 ธ.ค. 2563)
การประชุมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงวัฒนธรรม (29 ธ.ค. 2563)
การประชุมหารือ หาแนวทางการร่วมดำเนินงาน ในประเด็นเกม Home Sweet Home (28 ธ.ค. 2563)
การประชุมกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประจำเดือนธันวาคม 2563 (28 ธ.ค. 2563)
การประชุมหารือการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ 1765 สายด่วนวัฒนธรรม (25 ธ.ค. 2563)
การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (24 ธ.ค. 2563)
การประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางและข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2/2563 (23 ธ.ค. 2563)
นายธธงชัย สารอักษร ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เข้าร่วมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน (22 ธ.ค. 2563)
นายธธงชัย สารอักษร ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (21 ธ.ค. 2563)
นายธธงชัย สารอักษร ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กระทรวงวัฒนธรรม (21 ธ.ค. 2563)
นายธธงชัย ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ลงพื้นที่บริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมการจัดงานมอบเกียรติบัตร วัฒนธรรมวินิต (18 ธ.ค. 2563)
นายธธงชัย สารอักษร ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ประทานเพื่ออัญเชิญไปในการประกอบกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ประจำปี 2564 (18 ธ.ค. 2563)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>