เกี่ยวกับสำนักงาน
ประวัติสำนักงาน

วันที่ 27 มี.ค. 2563
 

 

 

: ประวัติสำนักงาน :

 

          เดิมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก ตั้งอยู่ที่ อาคารศาลากลางจังหวัดตาก ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก  ปัจจุบัน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากแห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๓  ถนนกิตติขจร ตำบลระแหง จังหวัดตากเป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง วัฒนธรรม เกิดขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร และอำนาจ หน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ ที่กำหนด ให้มีกระทรวง จำนวน ๒๐ กระทรวง 
 
        สำหรับ การบริหารส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรม ในส่วนภูมิภาคได้โอนบรรดากิจการ อำนาจ หน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลุกจ้าง และอัตรา กำลังของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เฉพาะที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มาตั้งเป็นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สังกัดสำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 
        สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกระทรวงที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และมีอำนาจหน้าที่ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๔๙ ดังนี้ 
 
๑) ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งดำเนินการ 
ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด 
๒) ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด 
๓) ดำเนินการป้องกันและแก้ไข การเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมโดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
๔) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด 
๕) ส่งเสริม สนับสนุนและประสาน การดำเนินงานของ สภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอำเภอ และสภาวัฒนธรรมตำบล 
รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด 
๖) ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ในความรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« กรกฎาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก เลขที่ ๓  ถนนกิตติขจร ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐ โทรศัพท์ - โทรสาร : ๐๕๕-๕๑๗๗๒๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม