กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๓/o๘/๒๕๖o

การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "การใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร"


วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "การใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" เพื่อเพิ่มพูนและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ จารีตประเพณี ตลอดจนความเข้าใจในแบบแผนธรรมเนียม และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คำศัพท์อันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพให้ถูกต้อง ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชน และบุคลากรกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต รอง เลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องศรีอยุธยา อาคารหอวชิราวุธานุสรณ์


แชร์


Facebook share Twitter share LINE share