กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒o/o๔/๒๕๖๔

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ


(จำนวนคนอ่าน ๒๓oo คน)

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ

รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ตำแหน่งปัจจุบัน
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
วันเข้ารับตำแหน่ง
๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ประวัติการทำงาน
- อธิบดีกรมการศาสนา (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
- รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
- รองอธิบดีกรมศิลปากร (๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ )
- ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร (๑ มีนาคม ๒๕๕๖ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ )
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม) ปี ๒๕๖๓
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ปี
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ปี
ประวัติการอบรมหลักสูตรต่างๆ
- หลักสูตร Conservation of Historic Building and Living Monument จัดโดย The SEAMEO Regional Centre for Archaeology and Fine Arts (SEAMEO SPAFA)
- หลักสูตร Conservation of Wooden Structure จัดโดย Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU) ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
- หลักสูตร นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๖๕ สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๙ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ช่องทางการติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๘๐
 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share