กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๒/๑o/๒๕๖๓

วธ.จัดใหญ่วันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ ๑๘ ปี – พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ๔๗๕ รางวัล เพื่อยกย่องและเป็นกำลังใจที่ดี ในการปฏิบัติงานของเครือข่ายวัฒนธรรม


วธ.จัดใหญ่วันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ ๑๘ ปี – พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ๔๗๕ รางวัล เพื่อยกย่องและเป็นกำลังใจที่ดี ในการปฏิบัติงานของเครือข่ายวัฒนธรรม พร้อมเผย ขอนแก่น ตาก นครปฐม นครนายก นราธิวาส แพร่ สุราษฎร์ธานี อุดรธานี คว้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ปี ๖๓

 

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานในพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ ๑๘ ปี และมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัด เครือข่ายวัฒนธรรม ร่วมงาน ณ กระทรวงวัฒนธรรม โดยช่วงเช้ามีพิธีการบำเพ็ญกุศลในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ ๑๘ ปี และช่วงบ่ายมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องการสืบสาน รักษา และต่อยอดมาเป็นแนวทางดำเนินงานวัฒนธรรม ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ขับเคลื่อนภารกิจด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน และประเทศชาติ  จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาคีเครือข่ายทั้งหมดระดับบุคคล และองค์กร เครือข่ายด้านวัฒนธรรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้แก่ องค์กร บุคคลทางศาสนา คณะบุคคล สถาบันการศึกษา สภาวัฒนธรรม ตลอดจนเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนสำคัญในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้ประสบผลสำเร็จ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ๓ ตุลาคม ของทุกปี วธ.ขอมอบรางวัล "วัฒนคุณาธร" อันหมายถึง รางวัลสำหรับผู้ทรงคุณและสร้างความเจริญก้าวหน้าเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวธ.ที่ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์  นับเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับผู้ได้รับรางวัล จึงขอให้ทุกท่านและทุกองค์กรภาคีเครือข่าย  ได้ภาคภูมิใจ และร่วมเป็นพลังสำคัญในการจรรโลงมรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๖๒ มอบรางวัล "วัฒนคุณาธร" มาแล้ว รวมจำนวน ๒,๖๔๙ ราย   และสำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๓  มีบุคคล องค์กร ได้รับคัดเลือก ให้รับรางวัล "วัฒนคุณาธร" ๔๗๕ รางวัล ได้แก่ ประเภทเด็กหรือเยาวชน ๑๕๖  ราย  ประเภทบุคคล  ๑๖๔ ราย ประเภทนิติบุคคล หรือคณะบุคคล ๑๕๕ แห่ง/คณะ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ๘ จังหวัด   ผู้เกษียณอายุราชการ ๑๘๖ ราย ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ๑๑ ราย

"การที่ วธ. มอบรางวัลวัฒนคุณากรในวันนี้ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีกับเครือข่ายวัฒนธรรม ในนามกระทรวงวัฒนธรรม ผมขอขอบคุณและแสดงความยินดีกับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ทุกท่าน ทุกหน่วยงาน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมทั้งการขยายความร่วมมือนี้ไปสู่ทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อเป็นพลังที่เข้มแข็ง ในการจรรโลง สืบสานศิลปวัฒนธรรม อันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่อย่างมั่นคงสืบไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าว

ทั้งนี้ มีผู้ที่ได้รับรางวัลวัฒนคุณากร  ประเภทเด็กหรือเยาวชน เช่น นายกรกฏ แปงใจ จ.น่าน เด็กหญิง กฤตากานต์ รอดประเสริฐ  จ.สระแก้ว นายกฤษฎา ทาคำมอง จ.อุบลราชธานี  ประเภทบุคคล เช่น  พระเทพสาครมุนี จ.สมุทรสาคร พระพิศาสศึกษากร จ.ปราจีนบุรี  พระภัทรธรรมสุธี จ.เลย นายกนก คล้ายมุข จ.พระนครศรีอยุธยา นายกรกต อารมณ์ดี จ.เพชรบุรี นางกัลยารัตน์ ไชยแก้ว จ.ปัตตานี ประเภทนิติบุคคล หรือคณะบุคคล เช่น Fine Arts Department Volunteer (FADV) กรุงเทพฯ กลุ่มศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านตำบลสวนหลวง จ.สมุทรสาคร คณะศรศิลป์นาฏมวยไทย จ.ราชบุรี  ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านห้วยไล่ จ.นครพนม  ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพรหมโลก จ.นครศรีธรรมราช ชุมชนคุณธรรมฯ วัดเฉลียงทอง จ.ขอนแก่น บริษัท ไทยเคเบิล บรอดแคสติ้ง จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา วัดกลางใหม่ จ.สุราษฎร์ธานี วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดคีรีวัน จ.นครนายกสภาวัฒนธรรมเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ สภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย นอกจากนี้ยังมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.)ดีเด่น ๘ แห่ง ได้แก่ สวจ.ขอนแก่น สวจ.ตาก สวจ.นครปฐม          สวจ.นครนายก สวจ.นราธิวาส สวจ.แพร่ สวจ.สุราษฎร์ธานี และสวจ.อุดรธานี

แชร์


Facebook share Twitter share LINE share