กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/๑o/๒๕๖๓

รมว.วธ.ร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กำกับดูแลงานด้านวัฒนธรรม และศิลปะ ครั้งที่ ๙ (ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts: AMCA)


วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กำกับดูแลงานด้านวัฒนธรรม และศิลปะ ครั้งที่ ๙ (ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts: AMCA) และการประชุมที่เกี่ยวข้องกับประเทศคู่เจรจา หัวข้อ "ผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหนทางต่อไปของภาควัฒนธรรมและศิลปะ” (Impact of COVID-19 & Way Forward for the Culture and Arts Sector) ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมอาเซียน (AMCA) ครั้งที่ ๙ ในวาระที่ ๑ และวาระที่ ๒ การประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมอาเซียนและประเทศ คู่เจรจา+๓ (AMCA+๓) ครั้งที่ ๙ และในเวลา ๑๓.๐๐ น. มอบหมายให้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมวาระที่ ๓ รัฐมนตรีวัฒนธรรมอาเซียน และจีน (AMCA+China) ครั้งที่ ๕ การประชุมวาระที่ ๔ รัฐมนตรีวัฒนธรรมอาเชียน และญี่ปุ่น (AMCA+Japan) ครั้งที่ ๔ และการประชุมวาระที่ ๕ รัฐมนตรีวัฒนธรรมอาเซียน และสาธารณรัฐเกาหลี (AMCA+ROK) ครั้งที่ ๔ โดยมี นายดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย (Dato Paduka Lim Jock Hoi) เลขาธิการอาเซียน นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คณะรัฐมนตรีทางด้านวัฒนธรรม และศิลปะระหว่างประเทศในอาเซียน และประเทศคู่เจรจา จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และผู้แทนของกระทรวงวัฒนธรรมประเทศไทย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share