กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๖/o๑/๒๕๕๙

๕. พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ + คำแปล Film & Video Act B.E. 2551
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
กฎกระทรวง กําหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการภาพยนตร์ และกิจการวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒
กฎกระทรวง ว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
กฎกระทรวง ว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจําหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒
กฎกระทรวง กําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
กฎกระทรวง ว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง การมอบอํานาจ ในการเปรียบเทียบความผิด พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง กําหนดเวลาฉายภาพยนตร์ ตามมาตรา ๒๖ (๕) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทางโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดีทัศน์แห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหมายเลขรหัส ลักษณะเครื่องหมายการอนุญาตและประเภทของภาพยนตร์ และคําบอกแจ้งว่าภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และสื่อโฆษณาผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตแล้ว พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการตรวจ พิจารณาวีดิทัศน์และสื่อโฆษณา พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ แยกพื้นที่การให้บริการร้านวีดิทัศน์และกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจําหน่ายภาพยนตร์ หรือวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง เทศกาลภาพยนตร์ ระหว่างประเทศที่นําภาพยนตร์ออกฉายได้ โดยไม่ต้องผ่านการตรวจพิจารณา และได้รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง กําหนดแบบคําขออนุญาตและใบอนุญาต การแจ้งและการขอต่ออายุใบอนุญาต กรณีประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจําหน่ายภาพยนตร์ และวีดิทัศน์
ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง กําหนดแบบคําขออนุญาตและใบอนุญาต การแจ้งและการขอต่ออายุใบอนุญาต กรณีประกอบกิจการโรงภาพยนตร์
ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง กําหนดแบบคําขออนุญาตและใบอนุญาต การแจ้งและการขอต่ออายุใบอนุญาต กรณีประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์
ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง กําหนดเวลาการปิดภาคการศึกษา ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง กําหนดขนาดเครื่องหมายการอนุญาตภาพยนตร์วีดิทัศน์ และสื่อโฆษณา ขนาดสัญลักษณ์และคําบรรยายของประเภทภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการเปรียบเทียบความผิด พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง การขอความเห็น และค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง มาตรการในการส่งเสริม อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒


แชร์


Facebook share Twitter share LINE share