กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๕/o๑/๒๕๕๙

๖. พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
กฎกระทรวง กําหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและประโยชน์ตอบแทน ของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕
กฎกระทรวง กําหนดที่มา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา จํานวนกรรมการและสมาชิก วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การประชุม การบริหารจัดการและการดําเนินงาน ของสภาวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕
กฎกระทรวง จัดตั้งสภาวัฒนธรรมเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ว่าด้วยเงื่อนไขและรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕


แชร์


Facebook share Twitter share LINE share