กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/๑๑/๒๕๖๓

วธ.เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการและอำนวยการงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน


วธ.เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบั ติการ พัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจระบบสารสนเทศ การบริหารจั ดการและอำนวยการงานพิธีการศพที่ ได้รับพระราชทาน 

 

          เมื่อเร็วๆนี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิ ดและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน แก่ผู้เข้ารับการฝึ กอบรมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบั ติการ พัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจระบบสารสนเทศ การบริหารจั ดการและอำนวยการงานพิธีการศพที่ ได้รับพระราชทาน  โดยมี นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวั ฒนธรรม นายวินัย วรวัตร์ ผู้อำนวยการกองพิธีการศพที่ได้ รับพระราชทาน นายชวลิต ศิริภิรมย์ ที่ปรึกษากรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึ กอบรม เข้าร่วม ณ โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ    

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมมีพันธกิจหลั กในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุง และสร้างนวัตกรรม ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้มีการรักษาสืบทอด  และพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบกับพระบาทสมเด็จพระวชิ รเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราโชบายเกี่ยวกับพิธี การศพที่พระราชทานเกียรติยศให้ แก่ผู้วายชนม์ ซึ่งประกอบคุณงามความดีต่ อประเทศชาติ และมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ของสำนั กพระราชวัง ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจั งหวัด ไปให้รัฐบาลดำเนิ นการโดยกระทรวงวัฒนธรรม 

"การฝึกอบรม มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึ กอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการ และอำนวยการงานพิธีการศพที่ได้ รับพระราชทาน ไปใช้ในการบริหารจัดการงานพิธี การศพที่ได้รับพระราชทาน และรองรับภารกิ จงานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่ มอบหมายให้กองพิธีการศพที่ได้รั บพระราชทาน  ดำเนินการ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกันทั่ วประเทศ ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่ าน มุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาทักษะ และฝึกฝนให้มีความเชี่ยวชาญ  สามารถใช้ งานระบบสารสนเทศในการทำงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานพิธี ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็ นไปในแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ”  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว  

 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share