กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑/๑๒/๒๕๖๓

ประชาสัมพันธ์การรับบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต


ประชาสัมพันธ์การรับบนความวิชาการและบทความวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต เพื่อตีพิมพ์ในวรสารวิชาการ ป.ป.ช.
โดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดหรือหลักเกณฑ์การส่งบทความและส่งบนความออนไลน์ได้ทาง https://e-journal.nacc.go.th/login                                    
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและหปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.                                           หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ ต่อ ๕๘๑๘
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share