กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/o๒/๒๕๖๔

กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศยกย่องหน่วยงานในสังกัด ๔๕ แห่ง องค์กรอิสระและภาคเอกชน ๑,๑๕๕ แห่ง เป็นองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม


กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศยกย่องหน่วยงานในสังกัด 45 แห่ง องค์กรอิสระและภาคเอกชน 1,155 แห่ง เป็นองค์กรคุณธรรมส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน

วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา 10.00 น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมประธานอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา องค์กรอิสระภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน ๖๑ หน่วยงาน

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้ เพื่อยกระดับหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) รวมถึงเป็นขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม โดยเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ คือ "สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายได้นั้น ต้องเกิดจากการบูรณาการและความร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่าย ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อให้เกิดอุปสรรคในการทำงานอย่างมาก แต่ทุกภาคส่วนยังคงดำเนินงานจัดกิจกรรม
ในรูปแบบต่าง ๆ
โดยปรับเปลี่ยนการทำงานในรูปแบบ New Normal

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า การจัดงานดังกล่าวสืบเนื่องจากมติคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ประกาศยกย่อง ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินและเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมในการประกาศยกย่อง ๒ ส่วน ประกอบด้วย ๑. หน่วยงานภายในกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับเกียรติบัตรจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงวัฒนธรรม ตามระดับที่ประเมิน จำนวน ๔๕ แห่ง ประกอบด้วย ระดับต้นแบบ จำนวน ๗ แห่ง อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่, ธนาคารออมสิน ระดับคุณธรรม จำนวน ๒๗ แห่ง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ,สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎรสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สำนักงานเลขานุการ ก.ร. สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และระดับส่งเสริมคุณธรรม จำนวน ๑๑ แห่ง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ๒.องค์กรอิสระภาครัฐและภาคเอกชนได้รับเกียรติบัตรจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรมประธานอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามระดับที่ประเมิน จำนวน ๑,๑๕๕ แห่ง ประกอบด้วยระดับคุณธรรมต้นแบบ จำนวน ๔ แห่ง ระดับคุณธรรม จำนวน ๓๙ แห่ง และระดับส่งเสริมคุณธรรม จำนวน ๙ แห่ง เพื่อเป็นการจุดประกายให้ทุกองค์กรเกิดการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่องค์กรคุณธรรมในระดับต่างๆ ที่สามารถเป็นแรงจูงใจและแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆ และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

           
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share