กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๓/o๓/๒๕๖๔

นายโกวิท ผกามาศ


(จำนวนคนอ่าน ๑o๓๕ คน)

นายโกวิท ผกามาศ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 

ตำแหน่งปัจจุบัน
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
วันเข้ารับตำแหน่ง
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ประวัติการศึกษา
- การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
- วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นโยบายการสื่อสาร)
ประวัติการรับราชการ
- รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
- ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
- วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
- วัฒนธรรมจังหวัดระนอง ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
- ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
ประวัติการอบรมหลักสูตรต่างๆ
-  ผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย สำนักงาน ก.พ. (New Wave) รุ่นที่ ๒
-  นักบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงวัฒนธรรม (นักบริหารระดับกลาง)
-  นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๖๑ (นปส.๖๑) กระทรวงมหาดไทย
ช่องทางการติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๖๔๐
 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share