กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๑/๒๕๖๑

๑. พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
กฏกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
กฏกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
กฏกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
กฏกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
กฏกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
กฏกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
กฏกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
กฏกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
กฏกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔
กฏกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
กฏกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
กฏกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
กฏกระทรวง กำหนดค่าเข้าชม และค่าบริการอื่น สำหรับโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ควบคุมการทำเทียม ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุโดยเรียกเก็บค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่น ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้เข้าชมโบราณสถานที่มีเจ้าของ หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฏหมายโดยเรียกเก็บค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่น ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งปริมาณรูปพรรณ และสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่มีอายุตั้งแต่สมัยอยุธยาขึ้นไป ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง วิธีการยื่นคำขออนุญาต อัตราค่าธรรมเนียม และเงินประกันความเสียหายการถ่ายทำภาพยนตร์ในโบราณสถานหรือเขตโบราณสถาน ลงวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง วิธีการยื่นคำขออนุญาต อัตราค่าธรรมเนียม และเงินประกันความเสียหายการถ่ายทำภาพยนตร์ในโบราณสถานหรือเขตโบราณสถาน (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและวิธีการยื่นคำขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในเขตโบราณสถาน ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการผลิต การค้าหรือมีไว้ในสถานที่ทำการค้าซึ่งสิ่งเทียมโบราณวัตถุ หรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่ควบคุมการทำเทียม ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจ่ายเงินกองทุนโบราณคดี พ.ศ. ๒๕๓๕
ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการอนุญาตให้โอนโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ที่มีเหมือนกันอยู่มากเกินต้องการ พ.ศ. ๒๕๓๕
ระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในโบราณสถานหรือเขตโบราณสถาน พ.ศ. ๒๕๔๗
ระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในโบราณสถานหรือเขตโบราณสถาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗


แชร์


Facebook share Twitter share LINE share