กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๑/๒๕๕๙

๘. พระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑
กฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติ การตรวจสอบคุณสมบัติ การยื่นคําขอรับการส่งเสริม และการขึ้นทะเบียนผู้ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาอนุมัติโครงการที่มีวงเงินไม่เกินสองแสนบาทของผู้อํานวยการ สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๓
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๓
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ว่าด้วยการบริหารกองทุน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบกระทรวงวัฒนธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการและอนุกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ.๒๕๕๔
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ว่าด้วยลักษณะของโครงการ การเสนอและการพิจารณาอนุมัติโครงการ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินโครงการที่ได้รับการส่งเสริม พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ว่าด้วยการใช้หอศิลป์ร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ว่าด้วยการใช้หอศิลป์ร่วมสมัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗


แชร์


Facebook share Twitter share LINE share