กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๖/o๑/๒๕๕๙

๙. พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๔
กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในคณะและวิทยาลัยในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสํานักงานอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง สถานที่ตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยเครื่องหมายสถาบัน เครื่องแบบและเครื่องแต่งกาย นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓


แชร์


Facebook share Twitter share LINE share