กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๕/o๑/๒๕๕๙

๑๐. พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นจดแจ้ง การจดแจ้ง การเปลี่ยนรายการหลักฐานการจดแจ้ง การยกเลิกหลักฐานการจดแจ้ง การกำหนดแบบการจดแจ้งและอัตราค่าธรรมเนียมการจดแจ้งการพิมพ์หนังสือพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการพิพม์ตามพระราชบัญญติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๗๐๒/๒๕๕๓ เรื่อง ห้ามสั่งหรือนำเข้าสื่อพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๐๙/๒๕๕๗ เรื่อง ห้ามสั่งหรือนำเข้าสื่อพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗


แชร์


Facebook share Twitter share LINE share