กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๓/๒๕๖๔

งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย”


(จำนวนคนอ่าน ๘๕o คน)กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิถีถิ่น วิถีไทย” ภายใต้โครงการวัฒนธรรมสัญจรส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้มีพื้นที่ในการนำเสนอคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรม สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการฟื้นฟูเยียวยาและสร้างขวัญกำลังใจให้กับชุมชน ศิลปิน และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้มีรายได้ รวมทั้งเพิ่มบทบาทของหน่วยงานทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ในการเผยแพร่ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง รวมถึงเสริมฐานรากวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็ง ยกระดับมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นระดับชาติ โดยกำหนดจัดงานในพื้นที่ ๔ ภูมิภาค ประกอบด้วย


  ๑. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑๙ จังหวัด • งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๔.๐๐ น.
 • บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สวนเมืองทอง และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • กิจกรรม
  • กิจกรรมที่ ๑ การจัดแสดงมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากทุกจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการแสดงจากสมาคมหมอลำอีสาน สมาคมเพลงพื้นบ้านอีสานใต้ สมาคมลิเกโคราช ศิลปินพื้นบ้านภาคอีสาน อาทิ การแสดงเพลงโคราช หมอลำพื้นบ้าน หมอลำกลอนประยุกต์ ลิเก มโหรีเขมร รวมรายการแสดงจำนวนมากกว่า ๖๐ รายการ
  • กิจกรรมที่ ๒ การจัดแสดงมหกรรมสินค้า/บริการทางวัฒนธรรมจากทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม "ในกลุ่ม CPOT” และ "ของดีบ้านฉัน” จากชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรจากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด
  • กิจกรรมอื่น ๓ พิธีเปิดงาน การแสดงพิธีเปิดงาน ชื่อชุดการแสดง "อีสานหรรษาลีลาวัฒนธรรม” โดยวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ร่วมกับศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้านอีสาน ศิลปินจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ลานโอเปร่า ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

  ๒. ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน ๒๔ จังหวัด • งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก
 • วันที่ ๑ – ๔ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.
 • ณ สนามวัดพระราม (หลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • กิจกรรม
  • กิจกรรมที่ ๑ การจัดแสดงมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากทุกจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมีการแสดงจากสมาคมลิเกแห่งประเทศไทย สมาคมอุปรากรจีน สมาคมศิลปิน เพลงพื้นบ้านภาคกลาง ศิลปินพื้นบ้านภาคกลางและภาคตะวันออก อาทิ การแสดงลิเก งิ้ว ลำตัด เพลงเรือ เพลงอีแซว ละครชาตรี กลองยาว แตรวง วงดนตรีลูกทุ่ง/รำวงย้อนยุค การแสดงกลุ่มชาติพันธุ์ รวมรายการแสดง จำนวนมากกว่า ๔๐ รายการ
  • กิจกรรมที่ ๒ การจัดแสดงมหกรรมสินค้า/บริการทางวัฒนธรรมจากทุกจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออก ประกอบด้วย สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม "ในกลุ่ม CPOT” และ "ของดีบ้านฉัน” จากชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรจากจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออก ๒๕ จังหวัด

   - สาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จำนวน ๒๕ จังหวัดๆ ละ ๑ รายการ

   - จัดแสดงมหกรรมสินค้า/บริการทางวัฒนธรรม ในกลุ่ม CPOT” และ "ของดีบ้านฉัน” จำนวน ๒๕ จังหวัดๆ ละ ๑ รายการ

  • กิจกรรมที่ ๓ ลานกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จัดแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้าน/การละเล่นพื้นบ้าน อาทิ หมากรุกคน กระตั้วแทงเสือ การแสดงชนเผ่า
  • กิจกรรมที่ ๔ นั่งรถรางชมโบราณสถาน ชมแสงไฟบริเวณโดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
  • กิจกรรมที่ ๕ พิธีเปิดงาน การแสดงจากศิลปินแห่งชาติ เดี่ยวขลุ่ย อาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ประสานกับการเดี่ยวระนาด จากศิลปินอาร์ม กรกันต์

   ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก พร้อมกับการจัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยาในช่วงระยะเวลาและบริเวณสถานที่เดียวกัน

  ๓. ภาคใต้ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ภาคใต้ จำนวน ๑๓ จังหวัด

 • งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคใต้
 • วันที่ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.
 • ณ สนามหน้าเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • กิจกรรม
  • กิจกรรมที่ ๑ การจัดแสดงมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากทุกจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมีการแสดงจากสมาคมโนราแห่งประเทศไทย สมาคมหนังตลุงปักษ์ใต้ การแสดงศิลปินพื้นบ้านภาคใต้ อาทิ การแสดงโนรา หนังตะลุงคน ดิเกร์ฮูลู ซีละ เพลงบอก ลิเกป่า รวมรายการแสดงจำนวนมากกว่า ๔๐ รายการ
  • กิจกรรมที่ ๒ การจัดแสดงมหกรรมสินค้า/บริการทางวัฒนธรรมจากทุกจังหวัดในภาคใต้ ประกอบด้วย สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม "ในกลุ่ม CPOT” และ "ของดีบ้านฉัน” จากเครือข่ายชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรจากจังหวัดในภาคใต้ ๑๔ จังหวัด
  • กิจกรรมที่ ๓ พิธีเปิดงาน

   - การแสดงต้อนรับชุด "มหกรรมโนรา” โดย สมาคมโนราจังหวัดนครศรีธรรมราช

   - การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุด "มโนราห์เอกชัย ศรีวิชัย”

   - การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุด "หนังตะลุงคน” โดย ชมรมศิลปินเมืองคอน

   - การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากจังหวัดปัตตานี

   ชุดที่ ๑ "ดนตรีพื้นบ้าน วงเปอนมูดาอัสลี”

   ชุดที่ ๒ "ครอบครัวสีละ ซือนีฆายง”

   ชุดที่ ๓ "ดิเกร์ฮูลู คณะอาเนาะปูยู”

   - การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี

   ชุดที่ ๑ "สุราษฎร์ธานี มากมีคุณธรรม” โดย บ้านรำไทย

   ชุดที่ ๒ "นาฎยศิลป์แดนดินศรีวิชัย” โดย Dance center show suratthani

   ชุดที่ ๓ "มโนราห์คณะวัฒนธรรมศรีสุราษฎร์”

  ๔. ภาคเหนือ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภาคเหนือ จำนวน ๑๖ จังหวัด

 • งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคเหนือ
 • วันที่ ๑๐ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
 • ณ สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ ๗๕ พรรษา เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • กิจกรรม

   กิจกรรมที่ ๑ การจัดแสดงมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากทุกจังหวัดในภาคเหนือ โดยมีการแสดงจากสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา สมาคมศิลปินขับซอล้านนา ศิลปินพื้นบ้านภาคเหนือ อาทิ การแสดงขับซอล้านนา สะล้อ ซอ ซึง การแสดงกลุ่มชาติพันธุ์ รวมรายการแสดงจำนวนมากกว่า ๔๐ รายการ

   กิจกรรมที่ ๒ การจัดแสดงมหกรรมสินค้า/บริการทางวัฒนธรรมจากทุกจังหวัดในภาคใต้ ประกอบด้วย สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม "ในกลุ่ม CPOT” และ "ของดีบ้านฉัน” จากเครือข่ายชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรจากจังหวัดในภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด รวมรายการแสดงจำนวนมากกว่า ๔๐ รายการ

   กิจกรรมที่ ๓ การจัดกิจกรรม Workshops การถ่ายทอดทักษะด้านดนตรี/ฟ้อนรำ/การละเล่น

   กิจกรรมที่ ๔ พิธีเปิดงาน มีชุดการแสดงพิธีเปิด ดังนี้

   สะล้อ ซอ ซึง ของวงดนตรีพื้นเมืองวันวาน

   ซอล้านนา จากสมาคมปี่ซอล้านนาเจียงฮาย

   การแสดงร่วมสมัยจากคณะเดอะไทย

   การแสดงตีกลองสะบัดชัย จากจังหวัดเชียงราย

   การแสดงมหกรรมกลอง จากสมาคมกลองล้านนา

   การแสดงลิเก

   การแสดงสิงโตอวยพร

   การแสดงแต่ละจังหวัด
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share