กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๕/o๔/๒๕๖๔

งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคเหนือ


(จำนวนคนอ่าน ๕๕ คน)


  ภาคเหนือ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภาคเหนือ จำนวน ๑๖ จังหวัด

 • งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคเหนือ
 • วันที่ ๑๐ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
 • ณ สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ ๗๕ พรรษา เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • กิจกรรม

   กิจกรรมที่ ๑ การจัดแสดงมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากทุกจังหวัดในภาคเหนือ โดยมีการแสดงจากสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา สมาคมศิลปินขับซอล้านนา ศิลปินพื้นบ้านภาคเหนือ อาทิ การแสดงขับซอล้านนา สะล้อ ซอ ซึง การแสดงกลุ่มชาติพันธุ์ รวมรายการแสดงจำนวนมากกว่า ๔๐ รายการ

   กิจกรรมที่ ๒ การจัดแสดงมหกรรมสินค้า/บริการทางวัฒนธรรมจากทุกจังหวัดในภาคใต้ ประกอบด้วย สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม "ในกลุ่ม CPOT” และ "ของดีบ้านฉัน” จากเครือข่ายชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรจากจังหวัดในภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด รวมรายการแสดงจำนวนมากกว่า ๔๐ รายการ

   กิจกรรมที่ ๓ การจัดกิจกรรม Workshops การถ่ายทอดทักษะด้านดนตรี/ฟ้อนรำ/การละเล่น

   กิจกรรมที่ ๔ พิธีเปิดงาน มีชุดการแสดงพิธีเปิด ดังนี้

  • สะล้อ ซอ ซึง ของวงดนตรีพื้นเมืองวันวาน
  • ซอล้านนา จากสมาคมปี่ซอล้านนาเจียงฮาย
  • การแสดงร่วมสมัยจากคณะเดอะไทย
  • การแสดงตีกลองสะบัดชัย จากจังหวัดเชียงราย
  • การแสดงมหกรรมกลอง จากสมาคมกลองล้านนา
  • การแสดงลิเก
  • การแสดงสิงโตอวยพร
  • การแสดงแต่ละจังหวัด
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share