กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕/o๓/๒๕๖๔

นายกฤษฎา คงคะจันทร์


(จำนวนคนอ่าน ๔๘๕๙ คน)

นายกฤษฏา คงคะจันทร์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 

ตำแหน่งปัจจุบัน
- หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
- ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง (Ministry Chief Information Officer : MCIO)
  ของกระทรวงวัฒนธรรม
- ผู้บริหารระดับสูง ผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำส่วนราชการ/หน่วยงาน 
   (Chief Complaint Executive Officer : CCEO) ของกระทรวงวัฒนธรรม
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรม 
  คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- กรรมการโดยตำแหน่ง ใน 
  คณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ประธานคณะกรรมการโดยตำแหน่ง ใน 
  คณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลองค์ความรู้ กระทรวงวัฒนธรรม
วันเข้ารับตำแหน่ง
๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
ประวัติการศึกษา
- Master of Science (Artificial Intelligence) Centre for Computational Neuroscience and Robotics, Department of Informatics, University of Sussex, UNITED KINGDOM.
- Graduate Diploma in Science (Computer Science), Department of Mathematical Science University of Essex, UNITED KINGDOM.
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านอักษรศาสตร์ สาขาการแปลภาษาไทย-อังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านศิลปศาสตร์ สาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษและวรรณคดีอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ ๒) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการรับราชการ
- รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
- รองอธิบดีกรมการศาสนา ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
- รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖
- หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม) ปี ๒๕๖๓
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ปี ๒๕๕๘
- ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.) ปี ๒๕๕๕
ประวัติการอบรมหลักสูตรต่างๆ
-  หลักสูตรประกาศนียบัตรทางการบริหารชั้นสูง A Certificate of Senior Executive Fellows John F. Kennedy School of Government, Harvard University, United States of America.
-  หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๖ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
    สำนักนายกรัฐมนตรี
-  หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหาร (รอส.) รุ่นที่ ๕
   สำนักงานรัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
-  หลักสูตรการเตรียมตัวเข้าการร่วมประชุมระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหาร
   สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี
-  หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
-  หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๕๖
-  หลักสูตรด้านการเจรจาไกล่เกลี่ย สถาบันพระปกเกล้า
ช่องทางการติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๖๓๒
 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share