กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๔/๒๕๖๔

บอร์ดอนุกก.มรดกโลกวัฒนธรรมมอบกรมศิลป์ปรับปรุงเอกสารเสนอ“เมืองโบราณศรีเทพ”


บอร์ดอนุกก.มรดกโลกวัฒนธรรมมอบกรมศิลป์ปรับปรุงเอกสารเสนอ "เมืองโบราณศรีเทพ” เข้าสู่บัญชีมรดกโลกเสนอศูนย์มรดกโลกอีกรอบภายในเดือน ก.ย.นี้ จ.นครศรีธรรมราชเร่งปรับปรุงเอกสารเสนอวัดพระมหาธาตุฯเป็นมรดกโลกคาดชงเข้าอนุกก.เดือน มิ.ย.นี้

          วันที่ 29 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) และประธานอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบข้อกำหนดการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (Heritage Impact Assessment – HIA) ซึ่งเป็นเอกสารที่ศูนย์มรดกโลกเสนอให้ประเทศไทยดำเนินการ เพื่อสร้างมาตรการลดผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลก นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยกรมศิลปากรจะนำกรอบข้อกำหนดดังกล่าวไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการเสนอเมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์  เพื่อเข้าสู่บัญชีมรดกโลกตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) หลังจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวไปยังศูนย์มรดกโลกณ  กรุงปารีส  ซึ่งต่อมากระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า ศูนย์มรดกโลก กรุงปารีส มีข้อเสนอแนะให้ประเทศไทยปรับปรุงเอกสารเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยที่ประชุมได้มอบหมายกรมศิลปากรปรับปรุงแก้ไขเพื่อเสนอศูนย์มรดกโลก กรุงปารีส ตรวจสอบอีกครั้ง  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อให้เสนอเมืองโบราณศรีเทพ  จ.เพชรบูรณ์เข้าสู่บัญชีมรดกโลกได้ทันในปี 2565  

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า  ขณะเดียวกันที่ประชุมได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการจัดทำเอกสารนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งได้เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก (Tentative List) เมื่อปี 2556  ขณะนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ระหว่างปรับปรุงเอกสารตามขอพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จและเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯในเดือนมิถุนายน2564 และแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และเสนอขอรับความเห็นชอบจากครม.ในเดือนสิงหาคม 2564 หลังจากนั้นไทยจะส่งเอกสารดังกล่าวไปยังศูนย์มรดกโลกภายในเดือนพฤศจิกายน 2564  

 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share