กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/o๖/๒๕๖๔

ปลัด วธ. เข้าร่วมการประชุมตามหลักสูตร ป.ย.ป. ประจำปี ๒๕๖๔ กิจกรรมการมอบนโยบายจาก ป.ย.ป. ๑ (ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า)


วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมตามหลักสูตร ป.ย.ป. ประจำปี ๒๕๖๔ กิจกรรมการมอบนโยบายจาก ป.ย.ป. ๑ (ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า) โดยมีนางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมมอบนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแบบบูรณาการ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) คลี่คลาย

 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share