กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/o๙/๒๕๖๔

การประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคีเครือข่ายกลุ่มศิลปิน


วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และกลุ่มศิลปิน เพื่อหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) ผ่านระบบ Application Zoom โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินศิลปาธร ศิลปินพื้นบ้าน ผู้แทนกระทรวง และหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมด้วย ณ ห้อง PMOC ชั้น ๒ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล และศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ นายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวสุภาวรรณ อินสี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นางสาวรจนา กล้าหาญ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญ และนายกสมาคมศิลปินขับซอล้านนาจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share