กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑/o๙/๒๕๖๔

วธ.สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลชวนคนไทย ใส่ผ้าไทย ภายใต้โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว” สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน


วธ.สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลชวนคนไทย ใส่ผ้าไทย ภายใต้โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง "พลิ้ว” สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน
 
        วันที่ 21 กันยายน 2564 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นไทย โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง "พลิ้ว”  ในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเดินแบบผ้าไทยกับนายแบบ นางแบบ นักแสดงที่มีชื่อเสียง พิธีกรและผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD  โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รองศาสตราจารย์ เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)   ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม
        นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับ บมจ. อสมท จำกัด (มหาชน) จัดโครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง"พลิ้ว”เพื่อสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของชาติตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นและการรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าทอชนิดต่างๆ ทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหมเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีรายได้อย่างยั่งยืน   สอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยและนโยบายวธ. ในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ของรัฐบาล ซึ่งได้มุ่งผลักดัน"Soft Power”ความเป็นไทยและส่งเสริมการต่อยอดนำคุณค่าวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศ  โดยเฉพาะการส่งเสริมการออกแบบและการแต่งกายด้วยผ้าไทย (Fashion) ที่เป็นหนึ่งในสาขาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพของไทยหรือ 5F  ที่ประกอบด้วยอาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย(Fighting) และเทศกาลและประเพณีไทย(Festival)
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรม"พลิ้ว” ประกอบด้วยการจัดแสดงเดินแบบผ้าไทยโดยนายแบบ นางแบบและนักแสดงที่มีชื่อเสียง  การรณรงค์ส่งเสริมการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทย เช่น ที่มา คุณสมบัติและแหล่งผลิตผ้าไทยผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD  ระหว่างเดือนมีนาคมถึงกันยายน 2564 รวมทั้งจัดทำหนังสือผ้าไทยสวมใส่ได้จริง"พลิ้ว”พร้อมจัดทำในรูปแบบอี-บุ๊ก เพื่อให้ประชาชนได้เห็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้ผ้าไทยสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้จริงและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทย ก่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับสากล ทั้งนี้ โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง"พลิ้ว”เป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของประเทศไทยและรณรงค์ให้คนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงคุณค่าและหันมานิยมสวมใส่ผ้าไทยเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชน  เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจชาติหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลาย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share