กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘/o๙/๒๕๖๔

พิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


จังหวัดชัยภูมิ

    วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ "กิจกรรมอบรมดนตรีพื้นบ้าน อีเต็ง แคน โหวด ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔
โดยมี นางสาวสุริยา สุระเสียง วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรม ณ ศูนย์ภูมิปัญญาไทยชัยภูมิ ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นให้เยาวชน ประชาชนเกิดความรักในมรดกทางวัฒนธรรม และแสดงความสามารถที่ตนเองถนัด ให้เกิดคุณค่า ให้กับตนเอง ชุมชน และสังคม โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมการอบรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

แชร์


Facebook share Twitter share LINE share