กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๔/๑o/๒๕๖๔

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔


นที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๐๐ น.
     สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดย นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วัดมหาธาตุ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โดยมี พระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรตามโครงการฯ มีนางฐิติญา จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ โดยมีพระภิกษุเข้ารับทุนการศึกษา จำนวน ๘ รูป ดังนี้
  ๑. พระสมชาย ธมมทีโป วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
  ๒. พระธนาบดี ธนปาโล วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
  ๓. พระอิศราพงษ์ โชติปัญโญ วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
  ๔. พระมีชัย โชติโก วัดโพธิ์กลาง ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์
  ๕. พระใหญ่ อภินนโท วัด ธรรมมาธิปไตย ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์
  ๖. พระสง่า ฐานวีโร วัดโพธิ์งาม ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์
  ๗. พระมหาศุภกร คมฺภีรวิชโย วัดมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์
  ๘. พระมหาสาธิต สาธิตวิชโย วัดมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share