กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/๑o/๒๕๖๔

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย จังหวัดยะลา "ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา"


วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ น.
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา โดยนางอภิญญา สุวรรณ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายวนัส ทองนุ้ย นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย จังหวัดยะลา "ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา" โดยมีนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานที่ประชุม เพื่อพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย สินค้าทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลาคู่มือปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย "ทุเรียนสะเด็ดน้ำ ยะลา" และแผนควบคุมตรวจสอบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย "ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา" ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share