กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/๑o/๒๕๖๔

วธ. ชง ๖๕ โครงการสำคัญขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เผย โครงการเกิดจากความต้องการ ในพื้นที่ ผ่าน สวจ.และกลุ่มจังหวัด ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ ๒o ปีวธ. ชง 65 โครงการสำคัญขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมปีงบประมาณ 2566 เผย โครงการเกิดจากความต้องการในพื้นที่ ผ่าน สวจ.และกลุ่มจังหวัด ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และชง 59 โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม หนุนสังคมไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและในสถานการณ์โควิด-19
 
        นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการและหน่วยงานภายใต้ วธ. เกี่ยวกับการใช้มิติทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของประชาชน ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดย วธ. ได้ดำเนินการจัดทำและเสนอโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 65 ข้อเสนอโครงการ ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในหลายด้าน อาทิ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้เครื่องมือระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยใน 65 โครงการนี้ ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการในพื้นที่และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ ผ่านสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) และกลุ่มจังหวัด เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
        ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ วธ. ในฐานะเจ้าภาพหลักการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม พบว่า ขณะนี้มีหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความสำคัญและส่งข้อเสนอโครงการสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 59 โครงการ  รวมงบประมาณกว่า 1,291 ล้านบาท  แบ่งออกเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมาย แผนแม่บทย่อย : คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งทางด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดีเข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น จำนวน 39 โครงการ และเป้าหมายแผนแม่บทย่อย : สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น จำนวน 20 โครงการ โดยนอกจากจะพิจารณาเรื่องการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ในสภาวะที่สังคมไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม แล้วยังพิจารณาจากปัจจัยแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และการส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วย โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะเสนอรายละเอียดโครงการทั้งหมดต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรี พิจารณาคัดเลือกเป็นโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป

แชร์


Facebook share Twitter share LINE share