กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/๑o/๒๕๖๔

จังหวัดสุรินทร์ ขับเคลื่อนโครงการสืบสานผ้าไทยลายหัตถศิลป์ สุรินทร์เมืองไหมร้อยสีพันลาย


จังหวัดสุรินทร์ ขับเคลื่อนโครงการสืบสานผ้าไทยลายหัตถศิลป์ สุรินทร์เมืองไหมร้อยสีพันลาย
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
         สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ โดย นายสุดใจ สะอาดยิ่ง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สภาวัฒนธรรมธรรมอำเภอ ภูมิปัญญา/ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าของอำเภอ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไหมที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการสืบสานผ้าไทยลายหัตถศิลป์ สุรินทร์เมืองไหมร้อยสีพันลาย เพื่อการส่งเสริมกลุ่มทอผ้าให้เข้มแข็งและวางแผนทางธุรกิจ โดยกำหนดจัดเก็บฐานข้อมูลผ้าไหมชาติพันธุ์เขมร ลาว กูย ๑๗ อำเภอ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
        ในการนี้ นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายบุคลากร กลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมเป็นคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลและลวดลายผ้าไหมจากชุมชน จำนวนมากกว่า ๒๐๐ ผืน ๒ อำเภอ ดังนี้
๑. บ้านวารี ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
๒. วัดอุดมพรหมวิหาร ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 
       โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลจาก นายสมศักดิ์ ปรึกษาตน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพนมดงรัก นายวีรนันท์ ทวีเกิด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกาบเชิง และได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
       รายงานโดย กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share