กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๔/๒๕๖๔

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กระทรวงวัฒนธรรม [old]


 

วิสัยทัศน์

 "วัฒนธรรมสร้างคนดี สร้างสังคมดี สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

๑.เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน

๒.ส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

๓.ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศเพื่อนำความเป็นไทยสู่สากล 

๔.สร้างจิตสำนึก สร้างค่านิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคมไทย

๕.จัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

.ยกระดับการบริหารจัดการ กลไก มาตรการ แผน ยุทธศาสตร์ และกฎหมายต่างๆ ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  


ยุทธศาสตร์

๑.เสริมสร้างความตระหนักต่อสถาบันหลักของชาติ และพัฒนากลไกในการอนุรักษ์และ สืบทอดวัฒนธรรม

๒.ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

๓.พัฒนาความสัมพันธ์ และส่งเสริมเกียรติภูมิและภาพลักษณ์ไทยในเวทีโลก

๔.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย

๕.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการความรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

๖.พัฒนากลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์

๑.เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมให้สอดคล้องและสนองต่อภารกิจตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล
๒.เพื่อบูรณาการมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของประชาชน
๓.เพื่อสร้างเครือข่ายและระดมทรัพยากรในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๔.เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม ประสานและบูรณาการการดำเนินงาน ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน
๕.เพื่อเสริมสร้างศักดิ์ศรี ความเสมอภาค ความสมานฉันท์ และสันติสุขแก่คนทุกกลุ่ม ทั้งระดับครอบครัว ชุมชน ประเทศ และ สังคมโลก

เป้าประสงค์

๑.วัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดอย่างเป็นระบบ

.ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม

.ประเทศไทยมีรายได้จากอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น

.คนไทยมีความรัก ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย

.ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ เกียรติภูมิและภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ดีในระดับนานาชาติ

.การจัดการความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

.คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม        

.กระทรวงวัฒนธรรมมีระบบการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพสูง


ปรับปรุงข้อมูล ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share