กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๒/๑๑/๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์ แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๖๔


แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๖๔
"ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย”
 
******************************************
 
๑.แนวคิด "ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” สื่อความหมายได้ ดังนี้
๑) ลอยกระทงวิถีใหม่ หมายถึง การดำเนินการจัดงานตามมาตรการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงวัฒนธรรม ขณะเดียวกันก็คำนึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงประเพณีลอยกระทง และการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในด้านอื่น ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
๒) สืบสานวัฒนธรรมไทย หมายถึง การอนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ที่ทรงคุณค่า สาระอันดีงาม และการปฏิบัติตามแบบของประเพณีวัฒนธรรมที่เหมาะสม ซึ่งสะท้อนถึง การแสดงออกที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร มีน้ำใจไมตรีให้แก่กันและกัน และบรรยากาศแห่งการแสดง ความกตัญญูต่อ "น้ำ” และการแสดงออกต่อพระพุทธศาสนา ต่อพระแม่คงคา แม่น้ำ ล้าคลอง ส่งเสริมคุณค่า ต่อครอบครัว ต่อชุมชน ต่อสังคม โดยการใช้วัสดุจากธรรมชาติมาประดิษฐ์กระทง ซึ่งง่ายต่อการย่อยสลาย และเป็นมิตรต่อแม่น้ำลำคลอง ลดการใช้โฟม เพื่อดำรงประเพณีลอยกระทงซึ่งมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนทางวัฒนธรรม ของประเทศไทยให้คงอยู่สืบไป
 
๒. แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อดำเนินการประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๖๔
 
๑) การรณรงค์เรื่อง "ลอยกระทงวิถีใหม่” ประกอบด้วย
๑.๑) ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงประเพณีลอยกระทงอย่างชัดเจน และบังคับใช้อย่างเคร่งครัด อาทิการห้ามปล่อยโคมลอยหรือยิงบั้งไฟ ในพื้นที่ที่อยู่ในเส้นทางการบิน ของเครื่องบินเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง การงดเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด รวมถึง การยิงปืนขึ้นฟ้า โดยไม่มีเหตุอันควร การรณรงค์ลอยกระทงปลอดเหล้า ด้วยการงดจ้าหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มมึนเมาในบริเวณงาน หรือใกล้เคียง รวมถึง ชี้แจงแก่วัดต่าง ๆ ถึงการปล่อยโคมลอยเพื่อเป็นพุทธบูชา ขอให้ค้านึงถึงความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นอย่างเคร่งครัด
 
๑.๒) ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจราจร ทั้งทางน้ำและทางบก ตรวจสอบความเรียบร้อยของยานพาหนะที่จะใช้รับส่งประชาชนในช่วงประเพณีลอยกระทง รวมถึง การตรวจสอบ ความพร้อมของโป๊ะและท่าเรือต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด พร้อมรับการใช้บริการจากประชาชน เพื่อให้เกิด ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากที่สุด
 
๑.๓) ขอความร่วมมือผู้จัดงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงวัฒนธรรม อาทิ มีการจัดสถานที่เหมาะสมไม่แออัด มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน รณรงค์สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำสะอาด สบู่เหลว ก่อนหรือหลังท้ากิจกรรม
 
๒) การรณรงค์เรื่อง "สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประกอบด้วย
 
๒.๑) ส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติแต่งชุดไทยเข้าร่วมประเพณีลอยกระทง ใช้วัสดุธรรมชาติ และย่อยสลายง่าย ที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น อาทิหยวกกล้วย กาบกล้วย ขนมปัง และใบตอง มาประดิษฐ์กระทง เพื่อร่วมกันรักษาและป้องกันการเกิดมลพิษต่อสายน้ำและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการงดใช้วัสดุ ย่อยสลายยากและเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้แต่ละครอบครัว กลุ่มประชาชน หน่วยงาน ใช้กระทง ๑ ใบ ตามแนวทาง "๑ ครอบครัว ๑ กระทง” หรือ "๑ หน่วยงาน ๑ กระทง” เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างคุ้มค่าและลดปริมาณขยะในแม่น้ำลำคลอง
 
๒.๒) การจัดกิจกรรม การละเล่น และการแสดงทางวัฒนธรรม ตามประเพณีท้องถิ่น เพื่อเป็นการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ที่ถูกต้องเหมาะสม ตามหลักประเพณีลอยกระทง โดยค้านึงถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
***********************************************แชร์


Facebook share Twitter share LINE share