กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๖/๑o/๒๕๕๗

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


 
 
             รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงปีที่ ๒
ช่วงเวลาดำเนินการ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)   ดาวน์โหลด
            
             รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงปีที่ ๑
 ช่วงเวลาดำเนินการ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘)    ดาวน์โหลด
 
             รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงปีที่ ๒
 ช่วงเวลาดำเนินการ  (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)  ดาวน์โหลด
 
             รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงปีที่ ๒
 ช่วงเวลาดำเนินการ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)  ดาวน์โหลด
           
 
             รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงปีที่ ๒
 ช่วงเวลาดำเนินการ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙)    ดาวน์โหลด
 
 
             รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงปีที่ ๒
 ช่วงเวลาดำเนินการ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) ดาวน์โหลด
             
 
             รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงปีที่ ๒
  ช่วงเวลาดำเนินการรอบ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) ดาวน์โหลด
 
            รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงปี
ที่ ๒ ช่วงเวลาดำเนินการรอบ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐) ดาวน์โหลด
           
 
            รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงปี ที่ ๒
ช่วงเวลาดำเนินการรอบ (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ดาวน์โหลด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share