กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/๑๑/๒๕๖๔

ประชาพิจารณ์งานจ้างดำเนินโครงการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิปัญญาผ้าไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พ.ย ๒๕๖๔ ถึง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔เอกสารแนบ
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา
ราคากลางโครงการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศ
TOR จ้างโครงการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศ


แชร์


Facebook share Twitter share LINE share