กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/๑๑/๒๕๖๔

รองปลัด วธ. ลงพื้นที่ร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมบนเส้นทางสายเกลือ


วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมบนเส้นทางสายเกลือ เพื่อเผยแพร่และสื่อสารความสำคัญ มูลค่าวิถีความยั่งยืนทางวัฒนธรรมของผู้คนในพื้นที่ลุ่มน้ำสงครามผ่าน "เกลือ” เพื่อให้ผู้คนทั้งใน และนอกพื้นที่ได้ตระหนักรู้เล็งเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมกับการใช้ต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ผนวกกับพลัง "บวร” ของชุนชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ คณะสื่อมวลชน วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ จังหวัดสกลนคร
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share