กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖/o๔/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ประชุมจัดทำแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม ตามโครงการจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯ วัดโพธิ์ศรี


วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑  นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายนพวัชร  แก้วมุงคุณ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นายรัศมี  บางศิริ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ว่าที่ ร.อ. อุดมภูเบศวร์ จูมพลหล้า นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนางสาวปาริชาติ  สุวรรณเวียง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่ประชุมจัดทำแผนชุมชนคุณธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดโพธิ์ศรี ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน  ๕๗ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share