กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/๑๒/๒๕๖๔

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชนด้านวัฒนธรรม ระดับอำเภอ


วันพุธ ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
 
         จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชนด้านวัฒนธรรม ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 
         โดยมีนางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และมีนายพรหมเมศ พานชาตรี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน นำนโนบายยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติและเกิดการบูรณาการ เพิ่มบทบาทเครือข่ายในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมแนวทางในการดำเนินงาน พัฒนาสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่นด้วยมิติวัฒนธรรม เกิดผมสัมฤทธิ์ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับสังคม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปลัดอำเภอแต่ละอำเภอ นักวิชาการวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ฉะเชิงเทรา (KCC) อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share