กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕/๑๒/๒๕๖๔

วธ.จับมือศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างความร่วมมือ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม ผ่านเวทีประชุมด้านโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔


วธ.จับมือศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ส่งเสริมการเรียนรู้  สร้างความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม ผ่านเวทีประชุมด้านโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4
 
        นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ และส่งเสริมบทบาททางวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลก โดยร่วมกับศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (SEAMEO Regional Centre for Archaeology and Fine Arts: SPAFA) จัดการประชุม the 4th SEAMEO SPAFA International Conference on Archaeology and Fine Arts จัดประชุมด้านโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 ในวาระครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยด้านโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย และเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์ฯ
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการกว่า 30 คน จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลกนำเสนองานวิจัยทางด้านโบราณคดี ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป์ และมรดกทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนำเสนองานวิจัยทั้งหมด 34 หัวข้อ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับด้านโบราณคดี แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุมพื้นที่ของประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา เมียนมา อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งการประชุมครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยทางด้านโบราณคดีและศิลปวัฒนธรรมภายในภูมิภาคอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน อีกทั้งการนำเสนอผลงานทางวิชาการในเวทีนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือในระดับภูมิภาค ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและแตกต่างภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทำให้ทุกประเทศและทุกภาคส่วนร่วมกันสงวนรักษาวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการเชื่อมโยงความเข้าใจและองค์ความรู้ในการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของภูมิภาคแห่งนี้ให้คงอยู่สืบไปสู่ชนรุ่นหลัง

แชร์


Facebook share Twitter share LINE share