กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๑/๒๕๖๕

ปลัด วธ. เป็นประธานมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบเกียรติบัตรบุคคลคุณธรรม


วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบเกียรติบัตรบุคคลคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ประกอบด้วย ๑.ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จำนวน ๑๐ หน่วยงาน ได้แก่ กองกลาง กลุ่มตรวจสอบภายใน กองกฎหมาย กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองตรวจราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานรัฐมนตรีและกองการต่างประเทศ ๒.ระดับองค์กรคุณธรรม จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

นอกจากนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องบุคคลตัวอย่างด้านคุณธรรม(ความซื่อสัตย์ สุจริต) ให้แก่ นางสาวพรธิดารัตน์ หนูแสง สังกัดกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และนางสาวอรวรรณ ประทุมมาตร์ สังกัดกองกลาง เนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ บุคลากรดังกล่าวเก็บกระเป๋าสตางค์ ของนายรัชตบูรณ์ ไทยแหลมทอง ได้และนำส่งสถานีตำรวจเพื่อตามหาเจ้าของ ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นายประสพ เรียงเงิน รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษฎา คงคะจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share