กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/o๑/๒๕๖๕

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนกลุ่มศิลปินและกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงที่มีอายุเกิน ๖๕ ปี แจ้งความประสงค์เพื่อขึ้นทะเบียนรับการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากโควิด-๑๙


กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนกลุ่มศิลปินและกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงที่มีอายุเกิน ๖๕ ปี แจ้งความประสงค์เพื่อขึ้นทะเบียนรับการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากโควิด-๑๙

 

คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกระทรวงแรงงาน พิจารณาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนกลุ่มศิลปินและกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่มีอายุเกิน ๖๕ ปี และเป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบและไม่เข้าข่ายเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ตามพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอเชิญผู้ที่คุณสมบัติตามเงื่อนไขข้างต้น และมีความประสงค์จะขึ้นทะเบียนรับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านสมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงและสมาคมศิลปินพื้นบ้านในสาขาอาชีพนั้น ๆ (ทั้งผู้ที่เป็นสมาชิกและผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม) จำนวน ๒๙ แห่ง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ดังนี้
 
๑. สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
๒. สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
๓. สมาคมวิชาชีพภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
๔. สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ไทย
๕. สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย(TGA)
๖. สมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (DCAT)
๗. สมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์
๘. สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
๙. สมาคมส่งเสริมวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ไทย
๑๐. สมาคมผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์
๑๑. สมาคมผู้บริหารการผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศ
๑๒. สมาคมไทยธุรกิจอิเล็คโทรนิคบันเทิง
๑๓. สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงไทย
๑๔. สมาคมการค้าผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีไทย
๑๕. สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (RTBPF)
๑๖. มูลนิธิสวัสดิการนักแสดง
๑๗. สมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทย
๑๘. สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
๑๙. สมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย
๒๐.สมาคมผู้ประกอบอาชีพระบบแสงเสียงภาพไทย
๒๑. สมาคมลิเกประเทศไทย
๒๒. สมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางประเทศไทย
๒๓. สมาคมอุปรากรจีน
๒๔. สมาคมศิลปินขับซอล้านนา
๒๕. สมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา
๒๖. สมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้
๒๗. สมาคมหมอลำอีสาน
๒๘. สมาคมหนังตะลุงปักษ์ใต้
๒๙.สหพันธ์สมาคมโนราแห่งประเทศไทย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765 หรือ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กกระทรวงวัฒนธรรม หรือ เว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม www.m-culture.go.th


เอกสารแนบ
อินโฟกราฟิก
รายชื่อสมาคม หน่วยงานและผู้ประสานงาน


แชร์


Facebook share Twitter share LINE share