กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/o๑/๒๕๖๕

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕
ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
 
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๖ -๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
 
ในการนี้ นางปรีชญา พรมชู วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยในการประชุมวันแรก เป็นการรับฟังการบรรยายหัวข้อ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ โดยนายนภนันทน์ จันทราชโสธร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหัวข้อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยนายวรรธนพงศ์ คำดี สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
 
 
 
นางสาวณฐธนพร พัฒนะสุธาดล
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
รายงาน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share